vrijdag 31 mei 2013

Speak, o Lord

Na het stukje van gisteren (30 mei), hoorde ik vandaag dit lied en het sluit er zo mooi op aan. Daarbij heb ik deze maand nog geen 'beautiful song' geplaatst, dus de keuze was gauw gemaakt.
Vanochtend wilde ik het maar gelijk in praktijk brengen. Ik kon niet de hele ochtend met een Bijbel op m'n schoot op de bank zitten, had het gevoel dat ik dat nodig zou hebben,

donderdag 30 mei 2013

Ontbijten in een rustige en gelukkige stemming

Het volgende stuk las ik, en hoewel het vrij lang is, heb ik het zelf in één adem uitgelezen. Het is van George Müller en John Piper haalt het aan in zijn boek 'verlangen naar God'. Ik wil het jullie niet onthouden.

dinsdag 28 mei 2013

Een zendeling in Congo

Een bekende geschiedenis:


Een zendeling in Congo was het na jarenlange prediking van het evangelie nóg niet gelukt de wilde inboorlingen te overtuigen. Midden in een les over de Bergrede hield hij plotseling op en kondigde zijn pupillen aan dat hij dit hoofdstuk nu door zijn leven onder hen duidelijk wilde maken.
Voordat de dag ten einde was, hadden zij hem talrijke gelegenheden gegeven dit te doen, doordat zij namelijk aanspraak maakten op al zijn aardse bezittingen. Hij gaf zonder weerstand te bieden 'aan hen die van hem vroegen en wees hen niet af die van hem lenen wilden' (Mat. 5: 42). 

Bij het vallen van de avond was de vrouw van de zendeling totaal van streek, want hun huis was volledig geplunderd en de hongerdood grijnsde hen aan. Maar dit was slechts de eerste acte van het drama. Voordat de nacht voorbij was, begonnen de mensen over het merkwaardige gedrag van de zendeling, wiens getuigen zij geworden waren, na te denken. 'Deze man', zo zeiden zij, 'is niet zoals de handelaren. Hij vraagt van ons geen dingen, maar geeft ons alles wat hij heeft. Hij moet een man van God zijn en wij moeten wel oppassen hoe wij hem behandelen.'
En zo kon men de volgende morgen beleven hoe de gebeurtenissen van de vorige dag zich in omgekeerde zin afspeelden en alles werd teruggebracht, met extra vergoeding bovendien. Dit was de tweede acte.

De derde acte was een grote opwekking, de bekering van duizend zielen en de vestiging van de grootste gemeente in heel Congo. 'Het leven werd geopenbaard'en zij zagen het, en het was het beste aanschouwelijk onderricht, machtiger dan welke woorden ook zijn kunnen.

(Uit 'Christus in mij, mijn enige hoop' van A.B. Simpson)


zondag 26 mei 2013

Les 2: Bid voor je vijanden

Al een poosje liggen de bladen van Open Doors en SDOK in huis. Deze keer wil ik niet uitgebreid ingaan op de inhoud, omdat je wellicht zelf deze bladen ook al hebt en doorleest. Maar wel een paar dingen wil ik delen die me opvallen en die ik zo ter zijde van anderen hoor en zie.

Ik begin toch met een 2 citaten uit het Open Doors Magazine. Een artikel van br. Dick Langeveld, een 90-jarige Bijbelsmokkelaar met heimwee. Het getuigenis van deze oudere generatie doet altijd veel met me, ik kan nog zoveel van hen leren. 
Mensen zitten niet voor hun dogma's of kerktheorieën in de gevangenis. Niemand. Ze zitten allemaal om hun liefde voor de Heere Jezus in de gevangenis. Dat stijgt boven alle denominaties uit.
In 'Undercover voor God' stelt broeder Dick zich kwetsbaar op en komen ook zijn fouten en gebreken naar voren: 'Dat heb ik met een bedoeling gedaan. Als God zo'n werk door mij heen kan doen, kan Hij dat door iedere andere gelovige ook doen!
Het eerste citaat heeft mij ertoe gebracht dat ik voortaan niet meer spreek over mensen die vervolgd worden 'omdat zij christen zijn', maar 'om hun liefde voor Jezus'. Het zegt zoveel!


Wanneer ik de bladen doorlees, krijg ik weer genoeg gebedsstof. Voor mij zelf sprong daarin naar voren het verhaal over de Noord-Koreaanse vrouwenbijbelstudiegroep in China.
Young-Soon vluchtte de grens over en kwam terecht in het web van mensenhandelaars. Ze werd uitgehuwelijkt aan een Chinese man die op zoek was naar een vrouw. Zij krijgen een zoontje. Maar niemand helpt haar met de opvoeding en uit frustratie bleef Young-Soon overdag op bed liggen en verwaarloosde de huishouding. Dit zorgde voor spanningen tussen haar en haar echtgenoot en schoonmoeder. Een veldwerker van Open Doors zocht contact met deze familie en vertelde over een speciale groep waar Noord-Koreaanse vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Ze vroeg of Young-Soon ook mocht komen. In eerste instantie werd dat niet goed gevonden, maar door het aanhoudende contact stemden ze toch in. Eén keer in de maand komen ze bij elkaar, lezen ze uit de Bijbel en leren ze bidden. En hierdoor begon Young-Soon zich beter te gedragen thuis. Ze maakte het ontbijt klaar voor haar gezin en zorgde voor haar zoontje. Omdat Noord-Koreanen in China illegaal zijn, is het erg gevaarlijk. 

'Soms is iemand laat, of komt niet opdagen. Dan worden we allemaal nerveus'. 
Het gebeurt dat N.K vluchtelingen ontdekt worden door de Chinese politie en vervolgens worden teruggestuurd naar Noord-Korea, waar hen op z'n minst een celstraf wacht.

Dit stukje toch maar even iets uitgebreider omdat het niet uit het magazine zelf komt, maar uit een apart boekje, wat gaat over de impact van Open Doors in 2012.


Vanochtend was ik in de gemeente, we hadden discipelschaps-cursus, gegeven door (ook al zo'n inspirerend ouder) iemand die de afgelopen weken een intensieve training heeft gegeven aan kerkleiders in Syrië. Hij vertelde dat door de oorlog veel moslims naar de kerk gaan, ze zijn de oorlog zo zat! De gemeente is sterk gegroeid sinds de oorlog is uitgebroken. Ik denk dat de situatie in Syrië menig gebed heeft ontlokt van menig christen. Wees hierdoor bemoedigd en denk nooit te gering over de almachtige God waar we ons op richten in gebed!

Van de week hadden we Bijbelstudie over Psalm 34. Over David die veel angsten kenden. Het is de Psalm die hij schrijft nadat hij zich als een krankzinnige gedroeg bij koning Abimelech. In vers 5 zegt hij:
Toen ik de HEER zocht, gaf Hij antwoord,
van al mijn angsten heeft Hij mij verlost.
Iemand merkte op dat hier iets heel bijzonders gebeurt en ik zeg er nu bij dat je dat ook veel leest en hoort uit het getuigenis van vervolgde christenen. De situatie verandert vaak niet, het gevaar is even dreigend. Maar  God neemt de angsten weg! En omdat ik nogal iemand ben die van nature geneigd ben erg snel bang te worden, spreekt me dat erg aan. Het richt je blik als vanzelf niet meer op de omstandigheden, maar naar de God die bij machte is je van je angsten te bevrijden! 

Tot slot de tweede korte les van Anne v.d. Bijl. Bidden voor onze vijanden. Ik beschouw het maar niet als toeval dat ik juist gisteren een prachtig stukje las van Patricia st. John. Zij heeft het boek 'sporen in de sneeuw' geschreven. Ik heb dat boek zelf nooit gelezen, alleen de film gezien, daar was ik eerlijk gezegd niet zo weg van, maar nu ik dit stukje heb gelezen, denk ik dat het boek zelf wel mooi zal zijn. Het is een citaat hieruit, beschreven in de levensbeschrijving van Patricia st. John.

Annette: Als je iemand haat, kun je Jezus niet vragen om binnen te
       komen (in je leven) he?
Oma:     Als je iemand haat bewijst dat alleen maar hoe verschrik-
       kelijk nodig het is dat je Hem vraagt om binnen te komen. Hoe 
       donkerder de kamer, hoe meer licht er nodig is.
A:   Maar ik haat L. en ik zou daar onmogelijk mee kunnen stoppen.
O:   Nee, je hebt helemaal gelijk. Niemand kan uit zichzelf stoppen
       met verkeerde gedachten, en het heeft niet veel zin om het te
       proberen. Maar A., als je 's morgens naar beneden komt en ziet
       dat deze kamer donker is omdat de luiken nog dicht zijn, zeg je
       dan tegen jezelf: 'Ik moet eerst de duisternis en de schaduwen
       wegjagen, en dan zal ik de luiken opendoen en de zon binnen
       laten?' Ga je tijd verspillen met te proberen eerst het donker
       weg te jagen?
A:   Natuurlijk niet.
O:   Hoe kom je dan van het donker af?
A:   Nou, ik zou natuurlijk de luiken opendoen, en dan komt het
       licht naar binnen!
O:   Maar wat gebeurt er dan met het donker?
A:   Dat weet ik niet; het gaat gewoon weg als het licht binnenkomt!
O:   Dat is precies wat er gebeurt als je de Heere Jezus vraagt om
       binnen te komen. Hij is liefde en als de liefde binnenkomt,
       verdwijnen de haat en het egoïsme en de liefdeloosheid, net
       zoals het donker verdwijnt als je de zonneschijn binnenlaat. Als
       je alleen zou proberen de haat weg te jagen, zou dat hetzelfde
       zijn als wanneer je zou proberen de schaduwen uit een donkere 
       kamer weg te jagen. Het zou zonde van de tijd zijn.vrijdag 24 mei 2013

Eenvoudig leven (9)

Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van Mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken.  
Johannes 15: 11

Het is een lastig stukje dit keer, eigenlijk is het nog helemaal niet zo eenvoudig om 'eenvoudig' te leven. Ik denk dat dat komt omdat wij het zo moeilijk hebben gemaakt!

dinsdag 21 mei 2013

Een foto-blog

Wat doen we als de kinderen eens een dagje zonder ouders willen doorbrengen en het regent?

zondag 19 mei 2013

Gods kracht zichtbaar in zwakheid

Eens in de zoveel tijd mogen we als zendingscommissie een gebedsochtend organiseren voor onze zendelingen. Ook deze Pinksterochtend was daar een mooie gelegenheid voor. Dat de opkomst niet groot zou zijn verwachtte ik wel zo'n beetje. Juist met Pinksteren gaan mensen nog weleens een weekendje weg. Zo kwamen we met 6 mensen bij elkaar. Nee, er waren ook nog 2 kinderen bij die ook meebaden, wat is dat mooi om te horen en te zien !!
Allereerst hadden we een Bijbelstudie over Gods kracht die zichtbaar wordt in zwakheid. Wat krijg je meer zicht op de grootheid en almacht van onze God als je dit vers naast verschillende Bijbelse figuren legt.

We begonnen met Gideon, een enorm leger kwam op de been, maar God vond dat geen goed idee, want zegt Hij in Richteren 7: 2:
Israël zou zich tegenover Mij kunnen beroemen en zeggen: 'Mijn eigen kracht heeft mij gered'
Zo trekken ze uiteindelijk met een nietig legertje van 300 man uit tegen een geweldig legermacht van de Midjanieten. En God geeft hen de overwinning. Het moge duidelijk zijn dat alle eer aan Hem is! De les die hierin verborgen ligt en die we later nog tegen zullen komen, is dat het niet uitmaakt hoe groot of klein, hoe sterk of zwak wij zijn, God is Degene die de overwinning voor ons haalt, of moet ik zeggen: heeft behaald!

Vervolgens keken we naar het leven van Elia. Het bekende verhaal, waar hij de Baälvereerders uitdaagt hun god te bewegen het offer aan te steken en hij datzelfde zal doen bij de God van Israël. De God die antwoord zal de ware God zijn. De Baälvereerders doen er een hele dag over om hun god zo ver te krijgen, maar het wil maar niet lukken. Dan is Elia aan de beurt en hij bidt tot God of Hij Zichzelf wil openbaren, zodat de mensen tot inkeer zullen komen. En dat doet God!
Elia was een mens als wij, even zwak! Het geheim lag niet in langdurig bidden met grote omhaal van woorden. Het geheim ligt in de kracht van zijn God!
Als het volk overtuigd is, roepen zij terecht uit:
'De HEER is de ware God! De HEER is de ware God!
We gaan naar een overbekende gebeurtenis in het nieuwe testament: Mattheus 14: 29- 33. We zien hoe Jezus over het water wandelt en Petrus bij Zich roept. Petrus stapt uit de boot, loopt naar Jezus toe, maar ziet dan op de golven en zakt door het water, maar Jezus pakt hem bij de hand. Wat heb ik vaak gehoord dat we als Petrus moeten zijn en ook uit de boot moeten stappen en op het water moeten lopen. Maar is dit werkelijk de boodschap van dit getuigenis? Ik denk dat de discipelen in de boot het beter hebben begrepen, want ze laten zich op de grond op hun knieën vallen en roepen uit:
'Werkelijk, U bent de Zoon van God!'
Petrus is hier het toonbeeld van de zwakheid van ons mensen. We hebben sterke kanten, zwakke kanten, maar wanneer we uiteindelijk bij alles wat we doen, onze ogen niet richten op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof... dan zakken we als een baksteen, door het water of door de grond, net waar we ons maar bevinden. Laat dit mij aanmoedigen mijn ogen op Jezus te blijven richten!

Tot slot gaan we naar 1 Samuël 14: 6. Het verhaal van Jonathan, die met zijn wapendrager erop uit trekt. Ik denk dat Jonathan het door heeft en iets aan ons laat zien waartoe wij in staat zijn als God met ons is.
Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: 'Kom, we gaan op de wachtpost van die onbesnedenen af. Misschien werkt de HEER met ons mee: Voor de HEER maakt het geen verschil hoe Hij overwint, met velen of met weinigen.'
En als blijkt dat de HEER met hen mee werkt, doden zij in de eerste slag 20 man, waardoor de andere Filistijnen in paniek raken, de aarde begint te beven en allemaal raken ze in verwarring. De overwinning is gigantisch en o zo ontzettend duidelijk aan de God van hemel en aarde te danken!

Kort samengevat:
Als we ons vertrouwen stellen op God, onze ogen op Jezus gericht houden;
Als Gods kracht zichtbaar wordt in zwakheid;
Als Gods genade genoeg is:

- Dan blijkt dat alle dingen mogelijk zijn voor hen die God liefhebben
- Dan wordt God groot gemaakt, erkend en aanbeden
- Dan zal het mensen tot inkeer en overtuiging brengen
- We leven van en door genade
- We leven in volkomen afhankelijkheid
- We worden nederig op een Bijbelse manier.

En met het verhaal van Jonathan nog in ons achterhoofd, dat het voor God niet uitmaakt hoe Hij overwint, met velen of met weinigen, nemen we de tijd om te bidden, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nemen we de tijd om mee te strijden met onze zendelingen.

Nooit wil ik meer te klein denken over het gebed van een paar gelovigen!
En nooit wil ik meer te klein denken over mijn eigen aandeel in het gebed.
Zoals Jonathan er alleen op af ging met zijn wapendrager... zo mag ik er 'alleen' op uitgaan met mijn Wapendrager, de Heilige Geest, die in mijn hart is uitgestort. Een Geest van liefde, kracht en bezonnenheid.
Altijd wil ik groot en nog groter denken over Gods kracht!
Wat een geweldig feest is dit Pinksterfeest toch!
Glorie aan God!


Een andere, meer persoonlijke, blog die hier over gaat.
vrijdag 17 mei 2013

Eenvoudig leven (8)


Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.
Spreuken 3: 5, 8

Het regent. De wind is koud en al even koude regendruppels prikken in mijn nog warme gezicht.

zondag 12 mei 2013

Een hart dat sneller klopt...

Wat kijk ik er naar uit om jou straks voor de troon van God te zien staan... de plek waar je diepste verlangens liggen, wat zul je dán stralen!!

vrijdag 10 mei 2013

Eenvoudig leven (7)

Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.
Jeremia 2: 13

Is het niet een tikkeltje te geestelijk allemaal, die hele serie over 'eenvoudig leven'? Kan het niet een beetje praktischer?

woensdag 8 mei 2013

Vakantie vieren, hoe moest dat ook al weer?

Vakantie vieren... hoe doe je dat ook al weer? Iedereen thuis. Allemaal komen ze zo'n beetje rond lunchtijd naar beneden en vertrekken weer naar boven zo'n beetje tegen middernacht (dat is toch 0.00??:-).

Geen Halleluja-verhaal

Even bloggen over iets dat me bezig houd. Over iets dat me zo ontzettend raakt. Dat was dan natuurlijk ook de reden voor het beginnen van deze weblog.

Hoewel ik het nieuws nauwelijks volg, ben ik er van overtuigd dat wat ik moet weten me toch wel ter oren komt. Het drama bijvoorbeeld, dat zich in Syrie afspeelt dringt zich door alles heen. Van de week las ik deze blog van Leenard Kanselaar: 'Gaat de oorlog ooit uit de kinderen van Syrië'. Ik hoop dat je de tijd wilt nemen om dit te lezen!

Wat me ook heel veel heeft gedaan en ik niet zomaar naast me neer kan leggen is een artikel in de Eva (nr. 3) over Lora Kremers. Zij en haar man Ebel vertrokken samen met hun zoontje naar Kenia. Daar startte ze een kleinschalige opvang voor weeskinderen. Hun dochtertje werd daar geboren en alles ging voorspoedig. Tot die verschrikkelijke nacht in februari 2011. Opeens staat er een overvaller in hun slaapkamer en wordt haar man doodgeschoten, zijzelf verkracht. De kinderen blijven ongedeerd, maar zijn natuurlijk getraumatiseerd. Ze gaan terug naar Nederland.

Ik lees: 'Ik ben nog steeds niet in balans. Dit is geen Halleluja-verhaal. Vaak zit ik op de bank te huilen. Ik rouw om mijn man, ons hele leven, mijn roeping, mijn passie en droom, mijn kinderen.'

Tot slot nog een citaat hieruit:
'Lora wijst op een fotocollage aan de muur met foto's van het gezin en de tekst: 'Wees stil en weet dat Ik God ben.' Ze zegt: 'Die tekst sprak tot mijn hart toen ik voor een trauma-debriefing in Zwitserland was. God is nog steeds Dezelfde. Liefde, trouw en genade, dat is Hij. Dat zijn waarheden die in mijn leven verankerd waren en die op losse schroeven kwamen te staan. Ik wil in die waarheid weer groeien en vertrouwen vinden. Voor die God, waar Ebel is, wil ik gaan schitteren.'

Hier kun je de uitzending van 'de verandering' zien, waarin Lora haar verhaal verteld.

De kinderen in Syrië en niet alleen de kinderen, en dit verhaal, ik houd het er niet droog bij... en schaam me er ook niet voor. Als ik dan moet huilen, laat me dan meehuilen, laat het dan hierom zijn en niet om nog een grijze haar of een rimpeltje op mijn gezicht!
Ik sluit af met het lied dat bij me boven komt. 


vrijdag 3 mei 2013

1 dag als 1000 jaar

Een heel bekende tekst:
Bij God is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag.
Of was het andersom?

donderdag 2 mei 2013

Tip voor oude Bijbels!

Een paar mooie foto's/plaatjes uit het blad 'Volken & Talen', het magazine van Wycliffe Bijbelvertalers. Een goede tip voor iedereen die een oude versleten Bijbel in z'n bezit heeft en het zonde vindt om bij het oud papier te gooien. Stuur je Bijbel op naar: 
Nederlands Bijbelgenootschap
Postbus 620
2003 RP  Haarlem
o.v.v. recycling bijbels
Uitgeversgroep Jongbloed zamelt oude en onbruikbare Bijbels in voor het maken van nieuwe Bijbels en Bijbeluitgaven. Het meedoen aan de recycleactie draagt indirect bij aan de verspreiding van de Bijbel wereldwijd!
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige Leven.
Joh. 4: 13- 14


woensdag 1 mei 2013

'Gods leiding in mijn leven' van Elisabeth Elliot

Ik moet bekennen dat ik na zoveel jaren nog steeds terug moet gaan naar les 1 op de school van het geloof.